O 9 şansa! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de De

            O 9 şansa! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL)”.

În data de 31 august 2017, la sediul AMPOCU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman) din Bucureşti, primarul municipiului Ploieşti, dl. Adrian Florin Dobre a semnat Contractul de finanţare intre Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman şi Municipiul Ploieşti, având drept obiect acordarea unei finanţări nerambursabile de către AMPOCU pentru implementarea proiectului intitulat „O 9 şansa! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL)”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea în Municipiul Ploieşti a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul Municipiului, prin mobilizarea şi animarea comunităţilor în dezvoltarea locală, prin crearea unui Grup de Acţiune Locala (GAL) şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.

Activităţile derulate în cadrul proiectului sunt:

A1. Înfiinţarea noului GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A2. Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A3. Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL

A4. Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

A5. Activităţi transversale

Aplicarea DLRC în zonele urbane, are ca obiective scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală.

În acest sens, prin POCU (Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) şi prin POR (Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban) se asigură alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori. Prin intermediul acestor programe se vor finanţa doar GAL-urile constituite în mediul urban.

Proiectele POR (Program Operaţional Regional) şi POCU (Program Operaţional Capital Uman)  ce vor fi propuse spre finanţare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza investiţii complementare axate atât pe infrastructura (de locuire - locuinţe sociale, infrastructura socială - educaţie, sănătate, servicii sociale, amenajarea spaţiului urban degradat şi/sau ale spaţiilor publice urbane, etc.) cât şi pe servicii  (măsuri destinate încurajării ocupării  - inclusiv prin activităţi de economie socială de inserţie şi dezvoltării serviciilor socio-medicale la nivel comunitar, inclusiv implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată  - informare/consiliere/mediere etc.).

Investiţiile finanţabile în cadrul acestui program vor viza  zonele urbane cu peste 20.000 loc. În cadrul acestei priorităţi de intervenţie se vor dezvolta intervenţii ce vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, atât hard (POR) cât şi soft (POCU).

            În cadrul POR se vor finanţa:

·                                    investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

·                                    investiţii in infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;

·                                    investiţii in infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unitaţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

·                                    investiţii în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate respectiv: construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport etc.;

·                                    crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale, etc.);

·                                    construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

              În cadrul POCU se va interveni in următoarele sectoare sociale

·                                    educaţie – creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie/învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii;

·                                    ocupare – sprijin pentru accesul şi/sau participarea pe piaţa muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal, subvenţionarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie şi stagii, susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu şi a economiei sociale de inserţie etc;

·                                    dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistenţă socială;

·                                    combaterea discriminării sau segregării – campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

 

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.