PREFECTURA PRAHOVA.„Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”

Având în vedere modificările aduse articolului art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 şi luând în considerare dispoziţiile art. II al Legii nr. 123/2023 care stipulează: ”În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.”, aducem în atenţia cetăţenilor judeţului Prahova faptul că termenul maxim până la care persoanele îndreptăţite conform art. 27, alin.(21) din Legea nr.18/ 1991 - legea Fondului Funciar, pot depune cerere este 18 noiembrie 2023.

Extras Legea nr.18/ 1991 - art. 27 alin. (21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: 

   a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; 

   b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova

Foto ilustrativ