Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Prahova caută asistent maternal profesionist

 

DirecŢia Generală de AsistenŢă Socială Şi ProtecŢia Copilului Prahova, în calitate de partener în cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” continuă campania de identificare şi recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • au capacitate deplină de exerciţiu;

  • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

  • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament.

Asistenţii maternali sunt obligaţi să asigure integrarea copilului în viaţa socială (înscrierea la grădiniţă, şcoală etc.), să asigure creşterea şi îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă şi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre copii.

Evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist se realizează prin: etapa evaluării iniţiale, care presupune mai multe vizite la domiciliul solicitantului şi discuţii separate cu fiecare membru al familiei solicitantului, cât şi cu toţi membrii familiei şi etapa de pregătire, care implică participarea solicitanţilor selectaţi la un program de formare.

Persoanele interesate pot depune cereri sau pot solicita informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14-16, Serviciul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti, telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 233, e-mail: office@dgaspcph.ro sau amp@dgaspcph.ro.

Activităţile sunt finanţate prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Prioritatea de investiţie 9.iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operaţiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali.

Proiectul este derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Sursă:Comunicat D.G.A.S.P.C. Prahova