Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă
Oportunitatea folosirii persoanelor private de libertate pentru activităţi lucrative
  Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.
Contractele de prestări servicii acoperă o gamă diversă de activităţi (muncă necalificată),  astfel:
· lucrări în agricultură;
· lucrări în industria confecţiilor textile;
· lucrări de întreţinere, igienizare şi gospodărie comunală (curăţare parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţare străzi);
· lucrări de sortare şi ambalare (carne şi produse din carne, etc.);    
· lucrări de producţie şi finisare (ambalaje carton, mase plastic, etc);
Avantajele colaborării cu unitatea noastră:
· asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului atât în interiorul penitenciarului, cât şi în exteriorul acestuia;
· negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, luându-se în considerare salariul minim pe economie;
· folosirea deţinutelor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu acestea, ci încheierea unui contract de prestări servicii între operator economic şi penitenciar;
· scutirea de la plata obligaţiilor fată de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.;
· oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective,(ex. condiţii meteo),  fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea operatorului economic;
· siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
· paza persoanelor private de libertate este asigurată de către penitenciar;
· supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare;
 
Obligaţii minime pentru beneficiari:
Beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:
    a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;
    b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi achitarea unui avans lunar în procent de 40% în cazul penitenciarelor, din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii a persoanelor private de libertate;
 
    d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
 
Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.
 
* Solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
-  Datele beneficiarului
-  Număr persoane private de libertate
-  Perioada desfăşurării contractului
-  Activitatea detaliată ce urmează să fie desfăşurată de către deţinute
-  Locaţia unde se va desfăşura activitatea
-  Programul de lucru
-  Persoana de contact, adresa de email, număr de telefon – pentru informaţii.
 
Complementar scopului economic, unitatea noastră susţine şi promovează, prin încheierea contractelor amintite, importaţa muncii prestate de către persoanele condamnate pentru menţinerea şi creşterea capacităţii acestora de a-şi câştiga existenţa după liberare, formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării sociale şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.
Totodată munca este un factor esenţial pentru pregătirea persoanelor condamnate   pentru perioada postcondamnatorie, pentru cultivarea sentimentului de apartenenţă la o anumită colectivitate din care lipsesc doar pentru o perioadă strict determinată de timp,   ajută la diminuarea efectelor negative ale încarcerării prin implicarea lor în activităţi ocupaţionale în comunitate, contribuie la un crearea unui mediu de viaţă sănătos pentru întreaga societate. 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteţi solicitările dumneavoastră la Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, la adresa de e-mail ptargsor@anp.gov.ro sau fax 0244/380345.
 
Sursă: COMUNICAT DE PRESĂ  Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou
Foto ilustrativ/ziarulprahova.ro