O 9 şansă! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti anunţă faptul că, în data de 4 decembrie 2017, a depus spre finanţare la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Bucureşti - Strategia de Dezvoltare Locală, în urma implementării proiectului : „O 9 şansă! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL)”.

Ministerul de resort a publicat joi, 28 decembrie 2017, lista celor 31 de strategii de dezvoltare locală (SDL) selectate spre finanţare, listă pe care Municipiul Ploieşti ocupă locul 16.

În acest sens, prin Programul Operaţional Capital Uman - POCU (Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) şi prin Programul Operaţional Regional - POR (Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban) se vor asigura alocări financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

Bugetul total pentru implementarea SDL pentru Municipiul Ploieşti  este de 7 milioane euro.

Activităţile vizează persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe cele aflate în risc de sărăcie si excluziune socială şi au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi calităţii vieţii, prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare a clădirilor publice, precum şi prin creşterea gradului de acces la servicii socio-medicale şi educaţionale.

În cadrul Programului Operaţional Regional se vor finanţa investiţii în valoare de 4.125.000 euro ce vizează, reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord; înfiinţarea unui centru comunitar integrat în Cartier Radu de la Afumaţi; modernizarea a trei şcoli gimnaziale, respectiv Şcoala Gimnaziala nr.7, Şcoala Gimnazială nr.13 şi Şcoala Gimnazială nr.19; modernizarea şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale cu cls. I-VIII “Florin Comişel”; investiţii în infrastructura de alimentare cu gaze in cartierele Eroilor, Boldescu şi Radu de la Afumaţi; investiţii în infrastructura reţelei de canalizare în cartier Mimiu; investiţii in infrastructura sistemului de iluminat public din cartier Bariera Bucureşti; crearea spaţiilor publice urbane-zone verzi/parcuri/amenajări peisagistice, precum şi reabilitarea sistemului rutier prin asfaltarea străzilor.

            Prin Programul Operaţional Capital Uman se vor realiza obiective în valoare de 2.500.000 euro ce vizează, reducerea abandonului şcolar prin programe de tip After School; reintegrarea tinerilor/adulţilor în sistemul educaţional prin programe tip „A doua şansă”, mediere personalizată în şcoli în vederea eliminării discriminării si segregării; creşterea accesului la servicii de ocupare; creşterea numărului de persoane ocupate, respectiv persoane angajate; creşterea accesului la servicii sociale si medicale; dezvoltarea

antreprenoriatului în cadrul comunităţii marginalizate; ajutor financiar şi consiliere pentru întocmirea actelor de proprietate; programe de voluntariat pentru soluţionarea  problemelor din comunitate, precum şi campanii de informare şi conştientizare pentru combaterea discriminării. De asemenea, la cheltuielile alocate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman se adaugă 375.000 euro având ca obiectiv implementare SDL şi animarea populaţiei.

            Reamintim că principalele zone cuprinse în obiectivele de implementare ale proiectului O 9 şansă! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL)” sunt Cartierul Bariera Bucureşti, Cartier Mimiu, Cartierul Eroilor, Cartier Nord, Cartier Radu de la Afumaţi şi Cartier Boldescu

foto:prahovabusiness.ro