11 comune din Prahova urmează să intre în Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
 
Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul Judeţean dezideratul fundamental al activităţii sale, pentru a deveni, astfel, o zonă competitivă la nivel regional, naţional şi european, cu o economie dinamică şi diversificată.
În acest sens, consilierii judeţeni au votat în şedinţa extraordinară, din 18 octombrie, încheierea unui acord de parteneriat în vederea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice a comunelor: Berceni, Bucov, Dumbrăveşti, Filipeştii de Pădure, Gornet Cricov, Lipăneşti, Măgurele, Păuleşti, Plopu, Târşoru Vechi, Valea Călugărească. 
Obiectivul intervenţiei prin acest program este creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice prin reabilitarea termică pentru reducerea pierderilor de energie si îmbunătăţirea confortului termic şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice, scăderea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.
Odată cu creşterea performanţei energetice, investiţiile prin acest program vor presupune, în mod implicit, şi  modernizarea clădirilor publice. Lucrările prooriu-zise vor consta în:
- îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiţionat al clădirii;
- introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor de utilităţi;
- utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa, eoliană);
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED;
- orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).
În cadrul sesiunii de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanţare, este 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5000 de locuitori inclusiv, 6.000.000 lei pentru comuna cu o populaţie de peste 5001 locuitori. 
În vederea realizării proiectelor depuse în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice depuse prin Administraţia Fondului de Mediul (AFM), judeţul Prahova va asigura din bugetul propriu o contribuţie de 10% din valoarea eligibilă maximă alocată de AFM.
În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, începând cu 2018, România are obligaţia de a renova anual 3% din suprafeţele construite deţinute sau ocupate de autorităţile publice.
La nivelul României s-au elaborat Planuri de menţinere a calităţii aerului, cu orizont 2050, în scopul scăderii sau menţinerii concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, prin măsuri şi scenario corespunzătoare, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. La nivelul Regiunii SudMuntenia, aceste planuri propun scenarii ce au rolul de a reduce poluarea în regiune, de a proteja sănătatea persoanelor şi totodată de a menaja faţadele construcţiilor.

Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova