Vineri se va realiza asocierea dintre Primăria Ploieşti şi ACS Petrolul 52 Ploiesti privind marca “ Petrolul Ploieşti ?

Vineri 31 martie a.c. în cadrul şedinţei ordinarea a Consiliului Local Ploieşti va fi supus aprobării (la punctul 18) proiectul privind aprobarea parteneriatului public-privat între Primăria Municipiului Ploieşti şi Asociaţia Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL PLOIEŞTI, proiect iniţial de consilierii George Sorin Botez, Cristian Mihai Ganea, Gheorghe Andrei, Ştefan Danescu, Andrei Marius Dinu, Sanda Dragulea, Marinela Stanciu, Ionuţ Robert Viscan, Alina Florina Sorescu, Gabriel Minea, George Până, Paul Palas, Niculae Marius Mateescu şi Sorin Văduva.

Mai jos găsiţi proiectul depus (integral).

HOTĂRÂREA NR...

Privind aprobarea parteneriatului public-privat între

Primăria Municipiului Ploieşti şi Asociaţia Clubul Sportiv Petrolul 52,

Pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Analizând Expunerea de motive a domnilor: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ştefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionuţ, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PÂNĂ George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVA SORIN,

Văzând Raportul comun de specialitate al Direcţiei Economice şi Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte;

Analizând Raportul Comisiei de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, strategii şi prognoze, din data de...;

Analizând Raportul Comisiei juridice, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii, din data de...;

Analizând adresa nr. 7 din 30.01.2017 şi înregistrată la primăria Municipiului Ploieşti, cu nr. 2062 din 31.01.2016 din partea Asociaţiei Clubul Sportiv Petrolul 52;

În baza Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat.

În baza art. 36, alin.1, alin. 6, lit. a, pct.6 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă contractul de asociere cu ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 Ploieşti pe termen de 18 luni de la data prezentei hotărâri, conform anexei la prezenţa hotărâre.

 

Art.2. Împuterniceşte Primarul Municipiului Ploieşti să semneze contractul de asociere cu ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, în condiţiile legii.

Art. 3. Direcţia Administraţiei Publice, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei Hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 martie 2017

   Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,

      George-Sorin-Niculae Botez Anabell-Olimpia Măntoiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

          În atenţia,

Consiliul Local al Municipiului PLOIEŞTI
Domnului Primar
Doamnei Secretar

Prin prezenta, subsemnaţii: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ştefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionuţ, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANĂ George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVA SORIN, solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect, aprobarea parteneriatului public-privat, între primăria Municipiului Ploieşti şi Asociaţia Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL.

În acest sens depunem următoarea,

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea parteneriatului public-privat, între

Primăria Municipiului Ploieşti şi Asociaţia Clubul Sportiv Petrolul 52,

Pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

 

Municipiul Ploieşti este titularul mărcilor Petrolul, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), cu următoarele detalii:

FC PETROLUL PLOIEŞTI – sub nr. 080417, nr. de depozit M 2006

09867

FC PETROLUL PLOIEŞTI 1924– sub nr. 080417, nr. de depozit M

2006 09867,

FOTBAL CLUB PETROLUL – sub nr. 079064, nr. de depozit M 2006

10057.

- PETROLUL PLOIEŞTI – sub nr. 084673, nr. de depozit M 2007 02960

PETROLUL – sub nr. 087077, nr. de depozit M 2007 06696,
PETROLUL – sub nr. 087078, nr. de depozit M 2006 06697.

Prin HCL 220/2009, au fost preluate prin cesiune mărcile OSIM, deţinute de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol şi transmise drepturile exclusive de folosinţă şi exploatare de către SC FC PETROLUL SĂ PLOIEŞTI, pe teritoriul României.

Tribunalul Prahova, secţia a-II-a civilă, de contencios-administrativ şi fiscal, ca urmare a soluţionării dosarului de faliment nr. 717/105/2015, a pronunţat Hotărârea nr. 821/22.06.2016 prin care a admis cererea administratorului juridic, a aprobat concluziile din raportul administratorului juridic, iar în temeiul art. 145, alin.1 lit. C, din Legea nr. 85/.2014 privind procedura insolvenţei, a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului. Având în vedere începerea procedurii generale a falimentului debitorului, VIA INSOLV SRL Ploieşti prin adresa nr. 13657/12.07.2016 – în calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul SĂ, a comunicat Procesul Verbal încheiat la data de 06.07.2016, între Comitetul Creditorilor şi debitorul Fotbal Club Petrolul SĂ, precum şi actul adiţional la contractul de licenţă exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat de Comitetul Creditorilor.

Municipiul Ploieşti, în calitate de proprietar al mărcilor Petrolul şi deţinător al palmaresului echipei cu activitate începută în 1924, are datoria de a asigura condiţiile menţinerii tradiţiei sportive în galben-albastru, Petrolul reprezentând un fenomen sportiv, social şi cultural care face parte din identitatea comunităţii ploieştene.

În acest sens Asociaţia “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, a înaintat către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, adresa cu nr. 7 din 30.01.2017 şi înregistrată la primăria Municipiului Ploieşti, cu nr. 2062 din 31.01.2016, prin care îşi exprimă dorinţa de a I se transmite dreptul de folosinţă a mărcii PETROLUL, marcă aflată în proprietatea primăriei Municipiului Ploieşti.

În prezent, în cadrul Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, activează echipa AŞ PETROLUL 52 PLOIEŞTI, care evoluează în Liga a-IV-a Prahova. Această structură sportivă nouă, a dobândit personalitate juridică în data de 14.09.2016, prin Încheierea Judecătoriei Ploieşti nr. 786/2016, pronunţată în dosarul nr. 15589/281/2016.

Scopul Asociaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive de fotbal, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

Acest club este înscris în competiţiile sportive organizate în sezonul 2016-2017, sub însemnele Petrolul 52 Ploieşti. Marca, denumirea şi emblema sunt semne distinctive, protejate prin lege, care au rolul de a individualiza o personalitate juridică.

Parteneriatul public-privat este un mecanism economic de asociere a 2 parteneri, respectiv o instituţie publică şi un investitor privat, în vederea realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun său serviciu public. Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct.

Pe toată perioada de funcţionare a parteneriatului, aceasta nu poate să se schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii.

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri

BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE-...
GANEA CRISTIAN-MIHAI –...
ANDREI GHEORGHE –...
DANESCU ŞTEFAN –...
DINU MARIUS ANDREI –...
DRAGULEA SANDA –...
STANCIU MARILENA –...
VISCAN ROBERT IONUT-...
SORESCU FLORINA ALINA –...
MINEA GABRIEL–...
PÂNĂ GEORGE –...
PALAS ALEXANDRU PAUL-...
MATEESCU MARIUS NICULAE –...
VĂDUVA SORIN –...

Proiectul nu va primi viza legală?

Potrivit ziarului actualitateaprahoveana.ro (http://www.actualitateaprahoveana.ro/editia-electronica/sport/proiectul-psd-alde-privind-asocierea-pentru-marca-petrolul-intra-pe-ordinea-de-zi-fara-avize-de-legalitate-17234) asocierea dintre Primăria Ploieşti şi ACS Petrolul 52 pentru cedarea mărcii Petrolul Ploieşti, nu va primi viza legală din partea Direcţiei economice a Primăriei mun. Ploieşti.

P.S.Rămâne să vedem ce se va întâmpla vineri.