Primăria Ploieşti  a lansat licitaţia pentru canalizare şi branşamente în cartierele sărace
 
Primăria Municipiului Ploieşti a demarat procedura de achiziţie publică pentru Proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “Realizarea de branşamente canalizare şi extinderea infrastructurii de canalizare în Cartierul Mimiu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi calitatea vieţii persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 2” - COD SMIS 155360.
Municipiul Ploieşti este beneficiarul contractului de finanţare nr. 8054/20.12.2022 pentru acest proiect care prevede Proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii amintit mai sus.
Anunţul de participare simplificat şi documentaţia de atribuire, aferente acestei achiziţii publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă necesitatea asigurării utilităţilor edilitare (sistem de canalizare centralizat), conform cu legislaţia în vigoare, pentru străzile care fac obiectul prezentei investiţii şi anume: Palanca, Brădetului, Smârdan şi Bulevardul Petrolului.
Contractul de proiectare şi execuţie lucrări prevede realizarea următoarelor categorii de servicii şi lucrări:
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică:
* Etapa I - Elaborarea documentaţiei tehnice, faza Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire (DTAC) şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare, în vederea obţinerii avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, solicitate prin Certificatul de Urbanism;
* Etapa a II-a - Elaborarea proiectului tehnic de execuţie, a detaliilor de execuţie;
* Etapa a III-a – Asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului, pe perioada de execuţie a lucrărilor.
 
Lucrări Execuţie Sistem reţea de canalizare
 
* Se va realiza/executa o reţea de canalizare unitară, de tip gravitaţional, compusă din tubulatură PVC şi construcţii anexe aflate pe aceasta, având rolul de colectare şi transport al apei uzate menajere şi pluviale;
* Se va realiza/executa refacerea carosabilului afectat de reţeaua de canalizare.
Valoarea estimată a achiziţiei publice demarată de municipalitatea ploieşteană este de 2.802.835,28 lei fără T.V.A. Proiectul de investiţie se derulează cu sprijin financiar nerambursabil prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, primind codul SMIS 155360.
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este proiectarea şi execuţia tuturor lucrărilor identificate în Studiul de fezabilitate şi caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta o propunere tehnică, clară şi concisă, prin care va descrie punct cu punct modul în care vor fi executate lucrările, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire.
Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului.