Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploieşti – Cartier Râfov”
Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat, astăzi, procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploieşti – Cartier Râfov”.
 Anunţul de participare simplificat, nr. SCN1119696/26.01.2023, a fost publicat în platforma publică de achiziţii publice SICAP, având data limită de depunere a ofertelor ziua de 21.02.2023, ora 15.00. 
 Valoarea estimată a contractului de lucrări amintit este de  19.007.016,00 lei, fără TVA.  
Reamintim că, Municipiul Ploieşti este beneficiarul contractului de finanţare nr. 6874/06.05.2021 pentru proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploieşti – Cartier Râfov”, cod SMIS 124892.
Investiţia respectivă se derulează în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 4.3:Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.
Obiectivul general al proiectului de investiţii îl reprezintă îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploieşti. 
Pentru atingerea acestui obiectiv general, se are în vedere îndeplinirea a două obiective specifice, şi anume: 
1. Integrarea socială şi culturală a populaţiei cartierului Râfov, prin construirea unui centru multifuncţional cultural/ recreaţional şi amenajare zonă de recreere, în strada Râfov 20B.
Centrul multifuncţional cultural şi recreaţional are prevăzută o suprafaţă totală teren de 4702 mp, din care suprafaţa construită este de 626 mp (suprafaţa utilă de 698 mp) şi suprafaţa exterioară recreaţională de 4076 mp. Astfel, se vor executa următoarele lucrări:
• construire clădire centru multifuncţional cultural/ recreaţional;
• împrejmuire parţială a terenului;
• amenajare teren – traseu de promenadă, piaţetă, zonă proiecţie aer liber, locuri de joacă şi sport aer liber, spaţii inierbate de mici dimensiuni;
• amenajare parcare exterioară;
• racordare şi branşamente utilităţi;
• gospodărire de apă pentru alimentarea hidranţilor interiori;
• instalaţii exterioare alimentare cu apă, canalizare, electrice şi irigaţii;
• iluminat;
• platformă pentru evacuarea deşeurilor.
2. Dezvoltarea comunitară şi regenerarea fizică şi economică a cartierului Râfov. 
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următorului pachet de măsuri: 
 lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări; 
 realizare piste biciclete;
 reţele de apă şi canalizare - reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) reţelelor de utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare);
 instalaţii electrice - iluminat exterior rutier, alimentarea electrică a sistemului de automatizare şi control al sistemului de irigaţii, instalaţii de supraveghere de exterior (modernizarea şi construirea staţiilor de aşteptare călători), canalizaţie curenţi slabi;
amenajare peisagistică;
 amenajare spaţii verzi şi construire sistem de irigaţii – implementare sistem de irigaţii automatizat pentru spaţiile verzi;
 dotări şi echipamente.
Sursa:Primăria Municipiul Ploieşti
 
Foto ilustrativ