Încadrări directe din sursă externă pentru ocuparea a 2 posturi de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Criminalistic existente la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova
Înscrierea candidaţilor se va realiza în perioada 23.09-05.10.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.10.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@ph.politiaromana.ro
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).  
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului;
să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de         infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
să obţină sau să deţină certificat/autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivelul prevăzut în fişa postului.
 
Pregătirea necesară candidaţilor înscrişi pentru posturile vacante de ofiţer de poliţie:
 
Pentru postul de ofiţer specialist I (psiholog) la Compartimentul Identificări Judiciare din cadrul Serviciului Criminalistic:
 
     Pregătire de bază:
 
Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/ profilul/specializarea psihologie;
 
Studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în domeniul de licenţă psihologie.
 
    Autorizaţii speciale:
 
să deţină/să obţină autorizaţie/certificat pentru accesul la informaţii clasificate nivel ,,secret de serviciu”;
să deţină atestat de liberă practică în specialitatea ,,psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”.
să deţină/să obţină acreditarea ca expert criminalist autorizat în domeniul ,,detecţia comportamentului simulat (poligraf);
 
Pentru postul de ofiţer specialist III la Centrul Teritorial de examinare IT din cadrul Serviciului Criminalistic:
 
    Pregătire de bază:
 
Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/domenii de licenţă/specializări: 
 
electronic/inginerie electronică; 
ştiinţa/ingineria sistemelor şi calculatoarelor; 
electric/inginerie electrică;
informatică (cu toate specializările);
matematică-informatică;
cibernetică, statistică şi informatică economică.
 
Sau
 
Studii universitare de licenţă-ciclul I  de studii universitare(sistemul Bologna), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele domenii de studii universitare de licentă/domenii de licenţă/specializări: 
 
inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; 
calculatoare şi tehnologia informaţiei; 
ingineria sistemelor; 
informatică industrială; 
inginerie electrică (numai specializările Inginerie electrică şi calculatoare, Informatică aplicată în inginerie electrică); 
cibernetică, statistică şi informatică economică; 
informatică; 
matematică-informatică; 
fizică- informatică; 
chimie – informatică
 
  Autorizaţii speciale:
 
să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel ,,secret de serviciu”
să deţină/să obţină acreditarea ca expert criminalist autorizat în specialitatea ,,expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice”
 
Înscrierea candidaţilor se va realiza menţionând postul, structura în care se regăseşte acesta, precum şi poziţia din statul de organizare pentru care candidează (exemplu: vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I (psiholog), din cadrul Serviciului Criminalistic, prevăzut la poziţia 471 în statul de organizare al unităţii).
 
 
Informaţii complete cu privire la modalitatea de desfăşurare a concursului se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova 
 
 
Foto ilustrativ/cugetliber.ro