Încadrări directe din sursă externă pentru ocuparea unui post de ofiţer şi două de agent de poliţie în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Informatică - Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova
 
Înscrierea candidaţilor se va realiza în perioada 23.09-05.10.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.10.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@ph.politiaromana.ro
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).  
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului;
să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de         infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
să obţină sau să deţină certificat/autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivelul prevăzut în fişa postului.
Pregătirea necesară candidaţilor înscrişi pentru postul vacant de ofiţer de poliţie:
Pentru cei care au absolvit anterior sistemului Bologna:
Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele profile/domenii/domenii de ştiinţă, artă, cultură/specializări: 
ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor/ingineria sistemelor şi a calculatoarelor; electronic/inginerie electronică;
electric/inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare);        aeronave/inginerie aerospaţială;
matematică-informatică;
informatică; 
informatică-economică, contabilitate şi informatică de gestiune; 
cibernetică şi previziune/statistică economică;
statistică social-economică, econometrie informatică, informatică managerială;
informatică industrială.
Pentru cei care au absolvit în sistem Bologna:
Studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii de licenţă/specializări: 
matematică-informatică; 
informatică; fizică-informatică; 
chimie-informatică; 
ingineria sistemelor; 
calculatoare şi tehnologia informaţiei; 
inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; 
inginerie aerospaţială; 
cibernetică,  statistică şi informatică economică; 
inginerie electrică şi calculatoare; 
informatică industrială; matematică şi informatică aplicată în inginerie;
informatică aplicată în ingineria materialelor; 
informatică aplicată în inginerie electrică; 
contabilitate şi informatică de gestiune; 
managementul organizaţiei; managementul sistemelor de comunicaţii militare.
 
Pentru ocuparea celor două posturi vacante de agent de poliţie sunt necesare studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
 
Înscrierea candidaţilor se va realiza menţionând postul, structura în care se regăseşte acesta, precum şi poziţia din statul de organizare pentru care candidează (exemplu: vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I (inginer de sistem), din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Informatică, prevăzut la poziţia 123 în statul de organizare al unităţii).
Informaţii complete cu privire la modalitatea de desfăşurare a concursului se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova 
 
 
Sursa:IJP Prahova
 
Foto ilustrativ