Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

Joi, 17 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 (RIS3 Sud - Muntenia), document strategic aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în şedinţa extraordinară din data de 16 iunie 2021.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale, reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării. Aceasta implică un proces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potenţial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanţă ce includ actori ce acţionează pe diverse nivele, stabilirea priorităţilor strategice şi utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potenţialul de dezvoltare bazat pe cunoaştere al unei regiuni, indiferent dacă acesta este high-tech sau low-tech.

Procesul presupune faptul ca regiunile să îşi selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinând cont de propriile avantaje competitive şi de specializarea internaţională. Strategia obligă astfel la nefragmentarea acţiunilor de sprijin şi de investiţii şi la concentrarea fondurilor structurale asupra unui număr limitat de priorităţi – acelea ce deţin cel mai ridicat potenţial de dezvoltare. Această abordare sprijină regiunile în cunoaşterea adevăratului lor potenţial de inovare şi în reorientarea structurilor lor industriale şi de cercetare către ramurile industriale şi serviciile emergente şi către pieţele internaţionale.

Pe deplin conştientă de importanţa acestui demers pentru dezvoltarea economică a regiunii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 printr-un larg proces partenerial. De obicei, elaborarea RIS3 Sud - Muntenia se bazează pe un model de guvernare tripartit - modelul Triple Helix, ce vizează colaborarea dintre industrie, cercetare şi educaţie, guvern, implicând astfel diferiţi actori locali, regionali şi naţionali. În cazul RIS3 Sud - Muntenia, strategia a fost pregătită într-un parteneriat mai larg, ce a inclus, pe lângă actorii menţionaţi mai sus, şi organizaţiile societăţii civile.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027 a fost elaborată în baza prevederilor Memorandumului Guvernului nr. 4180 din 8 martie 2019 şi în contextul proiectului JRC, Lagging Regions al Platformei pentru Specializare Inteligentă, ce a fost extins la nivelul tuturor regiunilor României în anul 2019. Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată ţinând seama de îndrumările Ghidului pentru Strategiile de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3), elaborat de către Comisia Europeană, iar procesul de descoperire antreprenorială ce s-a desfăşurat în perioada martie 2019 – iulie 2020 a fost organizat cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 3630/13.08.2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus-grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional, ce transpune în legislaţia română îndrumările din Ghidul RIS3 mai sus-menţionat.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 - 2027 se corelează la nivel naţional cu Strategia Naţională de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2021-2027 care cuprinde obiectivele generale şi viziunea de ţară în domeniul CDI cu orizont 2030, alături de domeniile prioritare de specializare inteligentă identificate la nivel naţional şi care sunt complementare celor regionale, fiind domenii tehnologice cu impact transversal.

Identificarea şi stabilirea priorităţilor în contextul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud – Muntenia 2021-2027 implică un proces de echilibrare eficientă între un demers de planificare de sus în jos, de identificare a obiectivelor generale aliniate cu politicile UE şi un proces de jos în sus a apariţiei unor sectoare, ce pot fi chiar de nişă, candidate pentru specializare inteligentă, zone de experimentare şi dezvoltare viitoare care decurg din activitatea de descoperire a actorilor antreprenoriale.

Astfel, în regiunea Sud - Muntenia, în procesul de selecţie a sectoarelor economice s-a ţinut seama de următoarele criterii de selecţie:

 • potenţialul de specializare, respectiv potenţialul de clusterizare şi aglomerările relevante;

 • avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media naţională şi sectoarele unde există cel mai ridicat potenţial de inovare pentru un impact de durată;

 • potenţialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al regiunii, cât şi pe elementele rezultate în urma analizei calitative şi a consultărilor publice.

Rezultatul selecţiei nu este bazat pe domenii de activitate (CAEN), ci pe domenii compuse, conexe, complementare, cu potenţial de a crea sinergii şi de a forma clustere.

Astfel, în urma procesului de selecţie au fost identificate la nivelul regiunii Sud - Muntenia opt domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potenţial de inovare, dezvoltare şi antrenare a celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu poate fi valorificat prin intermediul nişelor de specializare, identificate prin intermediul procesului de descoperire antreprenorială ce a avut loc în regiune în perioada martie 2019 – iunie 2020. Identificarea şi selectarea nişelor de specializare a avut drept principal criteriu existenţa masei critice de actori locali şi regionali, care să identifice şi să genereze proiecte de inovare.

Cele opt domenii de specializare inteligentă, priorităţi verticale la nivelul regiunii Sud - Muntenia sunt:

 1. Construcţia de maşini, componente şi echipamente de producţie

 2. Agricultura şi industria alimentară

 3. Turismul şi identitatea culturală

 4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare

 5. Localităţi inteligente ce oferă servicii inovative cetăţenilor

 6. Industria şi Cercetarea de înaltă tehnologie

 7. ITC

 8. Sănătate.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 este publicată pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia post 2020, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/532/4-RIS3-RO-final-07-06-2021_1.pdf.

Sursa:Comunicat  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia