ISU PRAHOVA. Rezultatele controalelor la spitalele din judet,in ultimul an
 
În vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă, la nivelul unităţii noastre au fost întreprinse o serie de măsuri menite să consolideze nivelul de protecţie la nivelul comunităţilor.
Astfel, inspectorii de prevenire au derulat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţile sanitare cu paturi.
Pe lângă identificarea şi înlăturarea potenţialelor neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor, colegii noştri au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însuşească şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor.
În ultimele 12 luni, inspectorii de prevenire din cadrul unităţii noastre au desfăşurat un număr de 57 de controale, dintre care 18 au fost inopinate. Din cele 44 de obiective aflate în evidenţele noastre, 21 funcţionează fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, deşi este obligatorie deţinerea acestui document.
Pe timpul desfăşurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficienţe care au fost fie remediate pe loc, fie sancţionate şi luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp. Numărul total de deficienţe constatate a fost de 439, dintre care 128 au fost soluţionate pe timpul verificărilor.
Urmare a acestor probleme descoperite de către inspectori pe timpul controalelor, în funcţie de gravitatea lor şi de principiul gradualităţii, s-au aplicat 42 de amenzi contravenţionale în cuantum de 200.000 de lei şi 397 de avertismente.
Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 88 activităţi de informare preventivă si 41 de exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicaţi aproape 1980 de oameni. 
Principalele deficienţe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:
 
nesolicitarea avizelor prevăzute de legea privind apărarea împotriva incendiilor;
exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii care generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
folosirea mijloacelor de iluminat electric în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul depistării şi cunoaşterii unor stări de pericol care pot favoriza producerea incendiilor;
nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate la incendiu;
neverificarea instalaţiilor de hidranţi exteriori/interiori etc.
Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizaţia de securitate la incendiu certifică faptul că o construcţie respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu. Autorizaţia trebuie solicitată după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi înainte de darea în funcţiune a clădirii.
Obligaţia solicitării şi obţinerii avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiţiei.
Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu trebuie obţinute atât pentru construcţii existente, atunci când se schimbă funcţiunile unui spaţiu şi/sau se execută lucrări de modificare, cât şi pentru construcţii noi. Pentru unităţile sanitare, această obligaţie a fost instituită începând cu anul 1992 şi subzistă până la acest moment.
Construcţiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condiţiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcţii, fără intervenţii de reabilitare a instalaţiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătăţirea tuturor cerinţelor de calitate faţă de momentul edificării lor.
Activitatea pompierilor se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.           
 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU PRAHOVA
 
Foto cu caracter ilustrativ