LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Către,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
 
În temeiul dispoziţiilor art.74 şi art. 75 alin.(1) din Constituţia României precum şi ale art.92 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, vă înaintăm, alăturat propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adresând rugămintea de a fi supusă dezbaterii şi adoptării, de către Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în procedură de urgenţă.
Iniţiator,
Senator 
Laura Mihaela MOAGHER
LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Art. I–Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 30 alineatul (1), după litera l) se introduce o noua litera, lit. m), cu următorul cuprins:
m) activităţile desfăşurate de muncitorii şi personalul tehnic operativ, pe întreg teritoriul unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, cu profil chimie si petrochimie, încadrate in grupele I si sau II de muncă potrivit legislaţiei anterioare.
2. La articolul 30, după alineatul (45) se Introduce un nou alineat, alin. (46), cu următorul cuprins:
(46) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfăşurat activităţi la locurile de muncăîncadrate in grupele I si/sau II de muncă potrivit legislaţiei anterioare aflate în unităţile din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, cu profil chimie şi petrochimie.
3. La articolul 56 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d)25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h)-m) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani."
4. La articolul 56 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d)25 de ani pentru persoanele care au realizat  cel putin 30 ani  in locurile de munca prevazute la art.30 alin. (1} lit. h)-m).
Art. II. -(1) De prevederile art. 30 alin. (46) şi ale art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
(3) În situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.
 
Art. III. -Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
 Preşedintele Senatului,          Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Alina Ştefania GORGHIU Ion Marcel CIOLACU
EXPUNERE DE MOTIVE
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Modificarea si completarea  art.30 aliniatul (1)  din Legea  nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la  asimilarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, pentru  perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfăşurat activităţi la locurile de munca , incadrate in grupele I si sau II de munca potrivit legislatiei anterioare aflate in unitatile din subordinea Ministerului Industiei Chimice si Petrochimice, cu profil chimie si petrochimie.
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Proiectul de act normativ isi propune sa elimine inechitatile dintre beneficiarii sistemului public de pensii avand in vedere urmatoarele aspecte:
- muncitorii si personalul tehnic operativ, pe intreg teritoriul  unitatilor din subordinea Ministerului Industiei Chimice si Petrochimice, au fost expusi unui mediu puternic poluant de produse petroliere cu continut ridicat de sulf, acid flourhidic, plumb, acid clorhidric, riscului de explozii , incendii, intoxicari acute si cronice(hidrogen sulfurat, acid flourhidic) specific instalatiilor petrochimice.Toate lucrarile se executau in conditii grele de munca si sub actiunea factorilor de mediu in prezenta gazelor inflamabile si explozibile;
- mediul puternic poluat de produse petroliere, prelucrarea materiilor prime cu conţinut ridicat de sulf, volumele mari de gaze sulfuroase (SO2, H2S), utilizarea  substanţelor toxice şi agresive (acid sulfuric, oleum, hidroxid de sodium),gazelle toxice rezultate din procesele tehnologice (SO2, SO3), manipularea cantităţilor mari de hidroxid de sodiu cristalizat, toate acestea au pus in pericol sanatatea si viata celor care au lucrat in aceste conditii;
- materialele auxiliare periculoase si toxice (hidroxid de sodiu, amine)utilizate in procesul de producţie, cele folosite pentru protecţia instalaţiilor - se utilizează produsul "nalco", o substanţă anticorozivă dar cancerigenă pentru personalul de deservire a instalaţiilor şi a celor de intervenţii, întreţinere şi reparaţii , au pus in pericol viata si sanatatea intreg personalului;
- folosirea altor materii prime utilizate în combaterea coroziunii, precum: amoniacul NH3 utilizat în stare gazoasă, soda caustică NaOH sub formă de soluţie, inhibitorul de coroziune iCl, utilizarea substanţelor toxice şi agresive (acid sulfuric, oleum, hidroxid de sodium) si acestea cu mari riscuri pentru sanatatea lucratorilor; 
- condiţiile nefavorabile de muncă generate şi de praful de cocs rezultat şi de zgomotul produs de sistemele de pompare, ventilare;
- personalul din alte sectoare de activitate ( industria de armament, industria constructoare de masini, industria extractiva, ) beneficiaza de conditii speciale de munca ( anexa 2 si 3 din Legea nr. 263/2010 );
FACTORI DE RISC
Activitatile desfasurate de personalul unitatilor din subordinea Ministerului Industiei Chimice si Petrochimice, cu profil chimie si petrochimie au un ridicat nivel al riscului, acestia fiind permanent expusi urmatoarelor conditii exteme:
-Noxe: aerosoli de substanţe chimice şi fum, pulberi abrazive de natură metalică şi mineral, aer puternic poluat, produse petroliere( metanol, hidrogen sulfurat, amoniac, benzen etc.), care se răspândesc  atat pe teritoriul unitatilor din industria  chimica , petrochimica ,cat si  în mediul ambiant şi în zonele limitrofe;
- arsuri provocate la contactul cu părţile fierbinţi ale instalaţiei; inhalare de fum, aerosoli şi alte noxe existente;
- organismul uman este prematur degradat ca urmare a acţiunii combinate şi de durată a noxelor profesionale şi a altor factori de risc profesional, impunându-se astfel pensionarea celor în cauză, la vârste şi durate minime de vechime profesională, inferioare în raport cu cele ale persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea profesională în condiţii normale de muncă;
CONCLUZII
 Pentru a inlatura discriminarile create ca urmare a acordarii prin ordonante de urgenta, a beneficiului conditiilor speciale pentru alte categorii de activitati, consideram  ca se impune completarea art.30 aliniatul (1) si art.56 alin (1) si (3)  din Legea  nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare , referitoare la  asimilarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, pentru activitatile desfasurate de muncitorii si personalul tehnic operativ, pe intreg teritoriul unitatilor din subordinea Ministerului Industiei Chimice si Petrochimice, cu profil chimie si petrochimie, incadrate in grupele I si sau II de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru reducerea varstei de pensionare, repectiv a stagiului de cotizare, pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea profesionale in combinate petrochimice si rafinarii.
Avand in vedere cele prezentate, supunem Parlamentului spre dezbatere si aprobare prezenta initiativa legislativa, in regim de urgenta.